تعرفه پکیج‌های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ
پکیج CIP
جلسه‌ای1.400.000
تومان
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ
پکیج VIP
جلسه‌ای2.400.000 تومان
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ
پکیج VVIP
جلسه‌ای3.400.000 تومان
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
 • سیستم‌سازی و منابع انسانی
 • تنظیم دستورالعمل و قراردادها