تولید محتوا

ردیفلیست خدماتقیمت هر کلمه / تصویر
1محتوای ترجمه ایهر کلمه 70 تومان
2محتوای ترجمه و تالیفی هر کلمه 80 تومان
3محتوای تالیفیهر کلمه 90 تومان
4محتوای ترجمه ای سئوبیسهر کلمه 120 تومان
5محتوای ترجمه و تالیفی سئوبیسهر کلمه 150 تومان
6محتوای تالیفی سئوبیسهر کلمه 180 تومان
7محتوای تصویری مقاله و بنر (ریسایز و لوگوگذاری)هر تصویر 30 هزار تومان
8محتوای تصویری مقاله و بنر (طراحی کامل)هر تصویر 60 هزار تومان
9طراحی پست اینستاگرامهر تصویر 50 هزار تومان
10طراحی استوری اینستاگرامهر تصویر 40 هزار تومان